bbox怎么边唱边打

BBOX 最简单的就是边打边唱 看似很难 其实最简单

基本不要说就可以学会了

如果你学了3个月还不会 只能说明你的大鼓打错了

BB的所有基础音都是靠嘴唇摩擦发出的 和你的喉咙完全无关 所以你可以在打的时候唱歌 BBOX里 一个人同时最多只能发出两个音 不可能更多

就我一个人回答好不好。 stand by me的谱给你 月亮的随便你自己打

7STAND BY ME (没前奏的,前面鼻音那里自己听去,哈哈)

When the night (BASS) (T) (K) (BASS) (B) (K)has come (BASS) (T) (K) (BASS) (B) (K) (D/BASS) (D/BASS) (BASS) (T) (K)
And the (B) land (K)is dark (BASS) (T) (K) (BASS)
And (K)the moo(B)oon (K) (BASS) (B)is (K)the on(B)ly (K) (BASS) (T) (B) light (K)we’ll see (BASS) (T) (K) (BASS) (B) (K) (D/BASS) (D/BASS) (BASS) (T) (K) (BASS) (T) (BASS) (T)
(B)No, (K)I (B)won’t (BASS) (T) (K) (B)e (K)afraid (BASS) (T) (K)
(B)no, II(K)II won’t (K) (BASS) (T) (B)e (K)afraid (BASS) (T) (K) (BASS) (T)
Just (K)as lo(B)ong (K) (BASS) (T) (B)as (K)you sta(B)and (K) (BASS) (T) (B)y (K) me,(BASS) (T) (K) (BASS) (T) (B)(K)
so Darling darling stand (K) (BASS) (T) (B)y (K) me (BASS) (T) (K)
O(BASS)(K)OH stand (K) (BASS) (T) (B)y (K) me (BASS) (T) (K) (BASS) (T)
Just (K)as lo(B)ong (K) (BASS) (T) (B)as (K)you sta(B)and (K) (BASS) (T) (B)y (K) me

K是INWARD K SNARE _
T是HI-HAT,B是KICK,BASS就是贝司音罗

© 版权声明
THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发